276
مرکز آموزش فنی و حرفه ای آبدانان - تاریخچه مرکز
سال98 سال رونق تولید
صفحه اصلینقشه سایتتماس باما
تاریخچه مرکز

تاریخچه مرکزآبدانان

مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان آبدانان درسال1377باهزینه ای معادل1080میلیون ریال به ترتیب ،680میلیون ریال هزینه های ساختمانی وتاسیسات و440میلیون ریال بابت هزینه های تجهیزات ابزاروموادمصرفی،درمساحت 5000 مترمربع وبازیربنای 1630مترمربع باتعداد6کارگاه آموزشی وساختمان اداری(که درحال حاضرمرکزخواهران درآن دایرمی باشد)  تاسیس وباحضورریاست محترم سازمان آموزش فنی وحرفه ای ،مدیرکل استان ومقامات محلی باتعداد7رشته افتتاح گردیدکه فعالیت آن درنیمه دوم سال 1377 آغازشدکه این مرکزدرحال حاضردارای 8کارگاه درمرکزثابت،2کارگاه درتیم سیارپایگاه هوایی،2کارگاه سیاردربخش سرابباغ و3کارگاه ثابت دربخش کلات مورموری(جمعا15کارگاه آموزشی)با30حرفه آموزشی دربخش دولتی وهمچنین 30آموزشگاه آزادفنی وحرفه ای باتعداد100نفرنیروی انسانی و47 حرفه آموزشی رادرسطح شهرستان تحت پوشش خوددارد 

منوی اصلی
اطلاعیه ها